„საქართველოს ბანკის“ ინფრასტრუქტურის მართვის დეპარტამენტი აცხადებს ვაკანსიას გათბობა-გაგრილების და ვენტელაციის უმცროსი მენეჯერის პოზიციაზე.


ძირითადი ფუნქციები:

·       ანგარიშგების წარმოება უშუალო მენეჯერთან, კომპანიაში დადგენილი წესების, სტანდარტებისა და პროცედურების შესაბამისად;

·       ობიექტებზე არსებული გათბობა-გაგრილება-ვენტილაციის სისტემების სწორი გამართული ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა, პერიოდული შემოწმება და სერვისული სამუშაოების კოორდინაცია

·       ბანკის შიდა ჯგუფის და გარე კონტრაქტორების სამუშაოების ხარისხის კონტროლის მექანიზმის შემუშავება და მათი აღსრულების უზრუნველყოფა

·       პრევენციული/პროგნოზირებადი სამუშოებისთვის დოკუმენტაციის შედგენა ობიექტების გათბობა-გაგრილება-ვენტილაციის სისტემების მდგომარეობის შეფასება.

·       Upkeep სისტემის მართვა HVAC  მიმართულებით

·       კონტრაქტორი კომპანიების შესრულებული სამუშაოების საფუძველზე, ანგარიშსწორებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის გადამოწმება/დადასტურება;

·       შეასრულოს   ხელმძღვანელის სხვა დავალებები,  თავისი  კომპეტენციის ფარგლებში.

·       საგანგებო სიტუაციების დროს და სხვა აუცილებლობის შემთხვევაში არანორმირებული სამუშაო გრაფიკით მუშაობის მზაობა

·       გადაწყვეტილების მიღება საკუთარ კომპეტენციაში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით;

·       დანადგარების დროული მომსახურების უზრუნველყოფა და სამუშაოების კონტროლის წარმოება

·       შრომის დისციპლინის დაცვა. ასევე შრომის შინაგანაწესის, უსაფრთხოების ტექნიკის, წესების გათვალისწინება

·       ხელმძღვანელის მიერ გაცემული დავალებების შესრულება, კომპეტენციის ფარგლებში

·       კონტრაქტორი კომპანიებს წარმომადგენლების კოორდინრება და მართვა

·       გაგთბობა გაგრილების და ვენტილაციის დადანგარების მართვა შესაბამისი რეჟიმებით


სავალდებულო საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:


განათლება: უმაღლესი, სასურველია სამშენებლო სფეროში.


სამუშაო გამოცდილება: აუცილებელია სამშენებლო საქმიანობის მიმართულებით  მინ. 1 წლიანი   გამოცდილება


სავალდებულო ცოდნა, უნარები:

  • საქართველოს ბანკის ბრენდი, საქართველოს ბანკის ძირითადი ბიზნეს მიმართულები და მათი საქმიანობა

  • კორპორატიული სტანდარტები: თანამშრომლების კორპორატიული სახელმძღვანელო და თანამშრომლის სავალდებულო ქცევასთან დაკავშირებული სხვა შესაბამისი შიდა პოლიტიკები/სახელმძღვანელოები

  • ყველა სავალდებულო შიდა პოლიტიკა და რეგულაცია

  •   ქართული - გამართული საუბრის და წერის უნარი (ლიტერატურული ნორმების შესაბამისად);

  •  სასურველია ინგლისური, რუსული ან სხვა უცხო ენა

  •  კომპიუტერული პროგრამები: MS Excel, MS Outlook, MS Power Point, MS Word

  • კორპორატიული პროგრამული უზრუნველყოფა:

  • საერთო მოხმარების: HRMS,  M-File,


დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ, შეავსეთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, ატვირთეთ რეზიუმე/CV და დააჭირეთ ღილაკს „გამოაგზავნეთ განაცხადი“. რეზიუმეების მიღების ბოლო ვადაა, 18 ივლისი, 2024.

გამოაგზავნეთ განაცხადი

* მიუთითეთ თქვენი სახელი და გვარი სრულად, პირადობის მოწმობის იდენტურად

* გთხოვთ, სააპლიკაციო ფორმა შეავსოთ ქართული ფონტით

პერსონალური მონაცემების დამუშავება (მათ შორის, სხვა სახელმწიფოსთვის გადაცემა) განხორციელდება სს საქართველოს ბანკის მიერ (ს/კ: 204378869) (მათ შორის, უფლებამოსილი პირის მეშვეობით), რომელიც მოქმედებს მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებთან და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანია კანდიდატის შესაბამისობის დადგენა არსებულ/სამომავლო ვაკანსიის მოთხოვნებთან, დასაქმების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების მიზნით და შეინახება არაუმეტეს 10 წლის ვადისა; პერსონალური მონაცემების ატვირთვა ხდება HireHive LTD-ის (ს/კ: 380350, ირლანდია, ქორქი.) ღრუბლოვანი ტექნოლოგიის სისტემაში; სისტემის შესახებ დამატებით ინფორმაცია იხ. hirehive.com. კანდიდატი უფლებამოსილია მიიღოს ინფორმაცია მის შესახებ დამუშავებული პერსონალური მონაცემების შესახებ, რომელიც თავად მიაწოდა ბანკს და მოითხოვოს აღნიშნული ინფორმაციის გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა და/ან განადგურება; ამისთვის გთხოვთ მოგვმართეთ ელ-ფოსტაზე: Careers@bog.ge საქართველოს ბანკი დასაქმებისას ეყრდნობა თანაბარი შესაძლებლობების პრინციპს და აღიარებს, რომ სხვადასხვა განათლებისა და გამოცდილების მქონე ადამიანებს შეუძლიათ სამუშაო ადგილი გაამდიდრონ მნიშვნელოვანი ღირებულებით. ჩვენი მიზანია ვიყოთ ინკლუზიური ორგანიზაცია, სადაც მრავალფეროვნება დაფასებული და წახალისებულია. ბანკი მაქსიმალურად უზრუნველყოფს რომ არ მოხდეს პირდაპირი თუ არაპირდაპირი დისკრიმინაცია ნებისმიერი მიზეზით, მათ შორის როგორიცაა: რასა; კანის ფერი; ენა; ეთნიკური და სოციალური კუთვნილება; ეროვნება; წარმოშობა; ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობა; შრომითი ხელშეკრულების სტატუსი; საცხოვრებელი ადგილი; ასაკი; სქესი; სექსუალური ორიენტაცია; შეზღუდული შესაძლებლობა; ჯანმრთელობის მდგომარეობა; რელიგია; საზოგადოებრივი, პოლიტიკური ან სხვა გაერთიანებებისადმი, მათ შორის, პროფესიული კავშირისადმი კუთვნილება; ოჯახური მდგომარეობა; პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებები; ან სხვა ნიშანი, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწვევს დასაქმებასა და პროფესიულ საქმიანობაში თანაბარი შესაძლებლობის ან მოპყრობის უარყოფას ან ხელყოფას.